تبلیغات
. - جدول نویسنده ها

تصویر ثابت

" /> نام کار:
 تعداد افراد:
 نام افراد:
 حقوق:
 رمان نویس
معلوم نیست
 فاطمه جون-آیدا جون-شکیبا جون- کوکونات جون-مغرور جون
 50کامنت برای هر پست

 تبلیغ گر
 2 نفر
 ـــــــ 50 کامنت در هفته
 عکاس2 نفر
 خندون جون-
 50 کامنت برای هر سفارش
 قالبساز 2 نفر
 ـــــــ 200 کامنت برای هر قالب
 زیبا ساز
 2 نفر
 ـــــــ 25 کامنت برای هر سفارش
 معاون (شماره 1و2)
 2 نفر
 ـــــــ 100و 75 کامنت برای هر هفته به ترتیب شماره
 داور 5 نفر
 ـــــــ 100 کامنت برای هر مسابقه
 شرکت کننده
 معلوم نیست
 خندون جون- فاطمه جون-شکیبا جون
 __و__و__کامنت به ترتیب به سه نفر اول
 ناظم (کسی که دزد بگیره)
 3 نفر
 ـــــــ 200 کامنت برای هر دزد
 مسئول (اخطار به نویسنده ها)
 1 نفر
 ــــــ 25 کامنت برای هر اخطار موثر

به نویسنده احتیاج داریم